Evangelie

Het Evangelie van zondag 16 december 2018

Lucas. 3, 10-18  (3de zondag van de Advent. In het C-jaar)

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag: “Wat moeten wij doen?”
Johannes gaf hun ten antwoord: “Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen met wie niets heeft, en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.”
Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden en ze vroegen hem: “Meester, wat moeten wij doen?”
Hij zei hun: “Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.” Ook de soldaten vroegen hem “En wij, wat moeten wij doen?”
Hij antwoordde: “Niemand uitplunderen, niemand iets afpersen, maar tevreden zijn met uw soldij.” Omdat het volk vol verwachting was en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde, of hij niet de Messias zou zijn, gaf Johannes aan allen het antwoord: “Ik doop u met water, maar er komt iemand, die sterker is dan ik; ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
De wan heeft Hij in zijn hand om zijn dorsvloer grondig te zuiveren en zijn tarwe te verzamelen in de schuur, maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.”
Zo en met nog vele andere vermaningen verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.