Mededelingen

Mededelingen  R.-K. kerk O.L.Vr.Visitatie Hoogeveen

> Woensdag 14 maart is er ‘s avonds om 18.45 uur rozenkransbidden, daarna   om 19.00 uur een Eucharistieviering. Reserveren is niet nodig.

> Zondag 18 april is er ‘s morgens om 10.00 uur een Woord- en communieviering waarin parochianen zullen voorgaan.                                                                                                
In verband met 1.50 meter afstand van elkaar is een plaats reserveren wel nodig. U kunt online reserveren via een link op de parochiewebsite of locatiewebsite. De viering wordt ook digitaal uitgezonden zie onze website www.rk-kerk-hoogeveen.nl of www.parochie-drieeenheid.nl

Overzicht digitale vieringen
Datum Geloofsgemeenschap Voorganger(s)  
18 april 10.00 uur Beilen
Pastoor Wellen
25 april 10.00 uur Meppel
Pastoor Wellen
2 mei 10.00 uur Meppel DOLP viering   
9 mei 10.00 uur Beilen
Pastoor Wellen
13 mei 09.30 uur Hemelvaart Hoogeveen
Pastoor Wellen                                                                                               
16 mei 10.00 uur Meppel
Pastoor Wellen                                         
23 mei 10.00 uur Pinksteren Meppel
Pastoor Wellen

Paasbrief van de bisschop

25 maart 2021

BISSCHOPPELIJKE BRIEF BIJ GELEGENHEID VAN PASEN 2021

ALS HET NIEUWE VAN DE VERRIJZENIS MAAR WORDT GEVIERD

Het doet mij pijn dat we voor de tweede keer het Paasfeest niet kunnen vieren zoals we zouden willen. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen in de Goede Week en met Pasen gesloten voor de publieke eredienst. Dit jaar mogen kleine groepen gelovigen samenkomen. Vanwege de coronapandemie kunnen we bovendien niet alle riten vieren zoals bedoeld. Er gaat veel van de rijkdom die de Goede Weekliturgie kenmerkt verloren, maar we zijn blij met wat wel mogelijk is. Het landelijk initiatief vierpasen.nl is belangrijk. De inzet in parochies en locaties om toch verbondenheid te zoeken, is hartverwarmend. TV-missen en onlinevieringen bieden mogelijkheden om op afstand nabij te zijn. Het is behelpen, maar het opent tegelijk voor veel mensen niet eerder geziene vensters op ons geloof. Gebruikers van YouTube, Facebook en andere internetplatforms zoals kerkdienstgemist.nl krijgen voor het eerst zicht op het liturgisch leven van de Kerk. Er is alle reden om ook onder de huidige omstandigheden de liturgie goed te vieren. Met fierheid en overtuiging. De Heer, de Gekruisigde, leeft, Alleluia. Laat het horen en zien!

Jezus is verrezen

De ontdekking van het lege graf is niet voldoende om te kunnen geloven in de verrijzenis van Jezus. Het is de ontmoeting die de leerlingen daarna hebben met de levende Heer die de doorslag geeft. Deze vertellingen zijn stuk voor stuk heel subtiel en vragen aandachtige lezing. Niet alleen getuigen ze van de verrijzenis als uniek keerpunt in de wereldgeschiedenis, ze geven een doorkijkje naar wat verrijzenisleven voor ons allemaal mag inhouden. We lezen hoe de leerlingen Jezus niet meteen herkennen, maar pas als ze bij name genoemd worden (vgl. Joh 20,16). De verrezen Heer lijkt niet gehinderd te worden door zijn wonden, maar Hij draagt ze nog wel (vgl. Joh 20,19-29). Gesloten ramen en deuren vormen geen belemmering, maar wie daardoor verleidt wordt te denken aan een puur geestelijk wezen komt bedrogen uit. De Verrezene laat zich het aangeboden voedsel goed smaken (vgl. Joh 20,19; Luc 24,36-43). Natuurlijk waren de eerste leerlingen totaal ontdaan. Misschien zijn wij dat wel eens te weinig, omdat we er al zo vaak over hebben gehoord. Het lijkt gewoon om te zeggen dat de Gekruisigde leeft.

Crisis bij de eerste leerlingen

Vanuit het perspectief van Jezus’ leerlingen, de mannen en vrouwen die van nabij met Hem optrokken, is de ontdekking van de verrijzenis een moment midden in een diepe crisis. Ze waren door het samenzijn met Jezus gegroeid in hun overtuiging dat het Rijk Gods nabij was. Ze zagen het toch onder hun ogen gebeuren! De feestelijke intocht in Jeruzalem had het goede gevoel bevestigd. Maar de sfeer was snel omgeslagen; lijden en kruisdood deed alles instorten. Er was weinig over van wat de leerlingen had geboeid. Met name het verhaal van de Emmaüsgangers laat zien hoe de ontdekking van de verrijzenis midden in deze zware crisis een bekering vraagt. Door de crisis heen opent zich een nieuw zicht op de toekomst. Het oude is daarmee niet totaal weggestreept. Het wordt opgenomen en getransformeerd. De wonden blijven aanwezig, maar belemmeren het leven niet.

Onzekerheid

De coronacrisis waarin we verkeren is natuurlijk van een andere orde dan wat de leerlingen hebben meegemaakt. De huidige crisis is sowieso voor iedere persoon verschillend. Sommigen verkeren in rouw om het gemis van een dierbare, anderen maken zich zorgen om de eigen gezondheid. Misschien omdat ze niet zo snel geholpen worden als anders, nu ziekenhuizen noodgedwongen de gewone zorg hebben afgeschaald. Anderen maken zich zorgen om hun zaak en levensonderhoud. Ouderen missen bezoek en gezelligheid, en ook jongeren lijden onder gebrek aan contact met leeftijdsgenoten op school en in de vrije tijd. Gaat dit goedkomen? Gaan de vaccinaties de zekerheid brengen die we verwachten?

Nieuw perspectief en nieuwe keuzes

Onzekerheid is er ook in de Kerk. Pastorale beroepskrachten, betrokken parochianen maken zich zorgen, en ikzelf ook. Hoeveel mensen gaan we straks missen omdat ze niet meer komen? Welke wonden zullen we voortaan met ons meedragen? Tegelijk mogen wij als gelovigen ook een andere vraag stellen: welk nieuw perspectief gaat deze periode ons bieden? Wat is waardevol gebleken en willen we zeker behouden? En wat is weggevallen, en is bij nader inzien toch minder wezenlijk. Ook de komende tijd is niet los van God. Ook dit is een tijd van de Heilige Geest die vraagt op zijn Adem te leven. Ook de komende tijd is een tijd van heil. Kunnen we dat uitdragen? Wat willen we meenemen uit deze periode, als we straks weer meer gemeenschappelijk kunnen doen? Vaste gewoonten zijn goed en geven houvast , maar de crisis vraagt om een heroverweging. Niet alles hoeft terug naar het oude, als het nieuwe van de Verrijzenis maar wordt gevierd en gezien. Als we maar Kerk zijn in lijn met wat ons is overgeleverd, verbonden met alle gedoopten, en hand in hand met alle mensen met wie we deze aarde als ons gezamenlijk huis bewonen.

Onze verrijzenis

De verrijzenis van de Heer is meer dan een historische gebeurtenis. Het is de onstuitbare aanvang van de nieuwe schepping die met de kracht van de Heilige Geest een beweging wordt die heel de geschiedenis en al onze levensverhalen opstuwt naar een nieuwe harmonie, een nieuw samenzijn van hemel en aarde, van God en mens. Die beweging is niet door God gepauzeerd nu we met een mondiale gezondheidscrisis kampen. Ook nu kunnen we de betekenis van de Verrijzenis zien oplichten, overal waar leven het wint van de dood, waar mensen zich onbaatzuchtig inzetten voor de ander. Of als iemand door tegenslagen heen zich herpakt en weer tot leven komt. Ons kerkelijk leven is bedoeld om zelf op diverse maar altijd uitnodigende manieren teken van de verrijzenis te zijn. Niet alleen in het zichtbare van de liturgie, de sociale actie en onze vormingsprogramma’s, maar ook in het vaak ongeziene maar betekenisvolle van zorgzaam onderling contact, persoonlijk gebed in de binnenkamer en momenten van geloofsverdieping in de intimiteit van het huisgezin. De verrijzenis van Jezus is niet slechts een feit uit de geschiedenis, maar een gebeuren met de grootst mogelijke actualiteit. Dat mag gezien worden en gevierd! Hoe dan ook, en met grote vreugde.

Van harte wens ik u mede namens mijn vicarissen en medewerkers een Zalig Pasen toe.

Dr. C.F.M. van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden